ورود هلدینگ مپنا به استان کرج از طریق منطقه ویژه اقتصادی پیام

ورود هلدینگ مپنا به استان کرج از طریق منطقه ویژه اقتصادی پیام ورود هلدینگ مپنا به استان کرج از طریق