چگونگی ایجاد شرایط در مشارکت در ساخت

چگونگی ایجاد شرایط در مشارکت در ساخت   شرایط یک قرارداد مشارکت در ساخت وابسته به چهار متغیر زیر است: