مزیت های نسبی و رقابتی پروژه درمانگاهی کیانمهر

مزیت های نسبی و رقابتی پروژه ساخت “مجتمع درمانگاهی کیانمهر” – مجاورت با ایستگاه پایانی  ترمینال مهرشهر-آزادی  در پایانه مسافربری