مشخصات فنی پروژه درمانگاهی کیانمهر

سرمایه گذاری زودبازده مشخصات فنی پروژه درمانگاهی کیانمهر مشارکت در ساخت پروژه مجتمع خدمات درمانی واقع در کیانمهر مناسب برای کادر