منطقه ویژه اقتصادی پیام قطب دیتا سنتر مرکز کشور شد

تبدیل پیام  به عنوان قطب دیتا سنتر در حوزه مرکزی کشور قطعی شد . 
ثناگو مطلق اضافه کرد: پشتیبانی به سرویس دهنده های داخلی و بین المللی، بورس ترافیک( خرید و فروش ترافیک بین سرویس دهنده ها) و خدمات اینترنت داخلی و بین المللی از جمله کارکردهای قطب دیتا سنتر در این منطقه است.