مشخصات فنی و عمومی در ساخت و ساز

مشخصات فنی و عمومی فونداسیون اجرايفونداسيون طبق نقشه محاسباتي و ،زير نظر مهندس ناظربا بتون آماده شرکتی با عيار استاندارد