مشخصات تجهیزات نصبی در ساخت و ساز

مشخصات تجهیزات نصبی – منصوبات تجهيزات بهداشتي : دوش حمام  از نوع ………………  زبردوشي از نوع ……………… حوله خشك كن از