مشخصات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در ساخت و ساز

مشخصات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی   لوله كشي ها – لوله هاي ٓاب بهداشتي از بالا به پایین از جنس