فرمول ارزیابی و محاسبه قیمت ملک یا زمین

فرمول ارزیابی و محاسبه قیمت ملک یا زمین   {آپارتمان های حاصل (متر) × قیمت روز آپاتمان نوساز در موقعیت