اطلاعات عمومی قراردادهای مشارکت در ساخت

نکته های مهم در قرار داد مشارکت ساخت ارزیابی سازنده استعلام ملک در طرح تفصیلی اسکلت بتنی اسکلت فولادی پیش