سامانه بررسی ملک در طرح تفصیلی جدید شهر تهران

بررسی ملک در طرح تفصیلی جدید شهر تهران   با وارد نمودن کد شناسایی ملک  ( شماره بلوک و ملک