تحلیل ماده 10 قانون مدنی در مشارکت در ساخت

تحلیل ماده 10 قانون مدنی در مشارکت در ساخت ماده ۱۰ قانون مدني ميگويد « قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني