بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی

بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی 1 – بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان كلیه كارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده