ورود هلدینگ مپنا به استان کرج از طریق منطقه ویژه اقتصادی پیام

ورود هلدینگ مپنا به استان کرج از طریق

منطقه ویژه اقتصادی پیام

ورود هلدینگ مپنا به استان کرج از طریق منطقه ویژه اقتصادی پیام
گروه سرمایه گذاری مپنا برای ایجاد اشتغال و فرصتهای سرمایه گذاری پایدار در زمینه های مختلف در منطقه ویژه اقتصادی پیام سرمایه گذاری می کند. زمینه های فعالیت ، ICT ، IOT ، خدمات پزشکی ، توسعه الکتریفیکیشن در صنعت حمل و نقل ریلی ، خودرو برقی ، باطری های پیشرفته ، تامین برق و تعمیرات هواپیما

فرصت استثنایی در سرمایه گذاری ساخت یک مجتمع درمانگاهی در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام