مشخصات فنی و عمومی در ساخت و ساز

مشخصات فنی و عمومی فونداسیون اجرايفونداسيون طبق نقشه محاسباتي و ،زير نظر مهندس ناظربا بتون آماده شرکتی با عيار استاندارد

مشخصات تجهیزات نصبی در ساخت و ساز

مشخصات تجهیزات نصبی – منصوبات تجهيزات بهداشتي : دوش حمام  از نوع ………………  زبردوشي از نوع ……………… حوله خشك كن از

مشخصات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در ساخت و ساز

مشخصات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی   لوله كشي ها – لوله هاي ٓاب بهداشتي از بالا به پایین از جنس