منطقه ویژه اقتصادی پیام قطب دیتا سنتر مرکز کشور شد

تبدیل پیام  به عنوان قطب دیتا سنتر در حوزه مرکزی کشور قطعی شد . 
ثناگو مطلق اضافه کرد: پشتیبانی به سرویس دهنده های داخلی و بین المللی، بورس ترافیک( خرید و فروش ترافیک بین سرویس دهنده ها) و خدمات اینترنت داخلی و بین المللی از جمله کارکردهای قطب دیتا سنتر در این منطقه است.

ورود هلدینگ مپنا به استان کرج از طریق منطقه ویژه اقتصادی پیام

ورود هلدینگ مپنا به استان کرج از طریق منطقه ویژه اقتصادی پیام ورود هلدینگ مپنا به استان کرج از طریق