گروه بندی ساختمان ها

گروه بندی ساختمان ها

 

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

ماده 12ـ به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان ، فعاليت هاي مهندسي بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار به چهار گروه “الف ” ، “ب ” ، “ج ” و “د” تقسيم مي شود.

تبصره 1ـ براي تعيين فعاليت هاي مهندسي در بخش ساختمان ، ساختمانها به چهار گروه به ترتيب زير تقسيم مي شوند :

الف گروه “الف ” با مقياس كاربري محله ( ۱ ) تا ( ۲ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي ( ۶۰۰ ) متر مربع .

ب گروه “ب ” با مقياس كاربري ناحيه ( ۳ ) تا ( ۵ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي ( ۲۰۰۰ ) متر مربع .

پ گروه “ج ” با مقياس كاربري منطقه ( ۶ ) تا ( ۱۰ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي ( ۵۰۰۰ ) متر مربع .

ت گروه “د” با مقياس كاربري شهر بيش از ( ۱۰ ) طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از ( ۵۰۰۰ ) متر مربع