وام مشارکت مدنی در قرارداد

وام مشارکت مدنی در قرارداد 

توانایی مالی در کنار توانایی فنی سازنده آورده سازنده به حساب می آید که از ارکان اصلی قرارداد است

پس ، دریافت وام نشان از عدم توانایی مالی سازنده است ، البته شاید  توانایی مالی سازنده در دیگر پروژه های در حال احداث وی  ویا دارایی های غیر منقول  او مشهود وقابل استناد باشد

بهتر است اختیار دریافت وام از سازنده با هر عنوان واز هر نوع سلب ویا محدود گردد 

محدود به آن معنا که در صورت لزوم ، نحوه وکیفیت دریافت وام و باز پرداخت آن کاملا پس از ارزیابی وبررسی کارشناس مشارکت در ساخت و تشخیص و تعیین ضمانت های لازم  عینا در قرارداد منعکس گردیده و سازنده را ملزم به تامین ضمانت های لازم نماید و  و پیوست قرارداد گردد و سازنده به اطلاع از تعهدات خود در ارتباط با وام و نرخ سود مورد انتظار بانک ، اقرار نماید و  احیانا تاثیر آن بر میزان سهم سازنده نیز لحاظ شود.

تسهیلات بانکی از قبیل مشارکت مدنی در ساخت در شرایطی که تعداد مالکین زیاد میباشد و برای آنکه به متراژ دلخواه خود از آپارتمان های نوساز برسند و ناگزیرند به سازنده وجوهی پرداخت کنند شاید یاری رسان این قراردادها باشد منوط به انکه بسیار با دقت تنظیم گردد.

 

شرايط و مقررات  عمومی اعطاي تسهيلات :

1.    پس از اتمام عمليات فونداسيون قرارداد مشارکت مدني ساختمان منعقد مي گردد و اعطاي تسهيلات مرحله اول پس از اتمام 20% عمليات ساختماني امکانپذير است.
2.    مدت دوران مشارکت 12ماه مي باشد.
3.    نرخ سود تسهيلات (برحسب انفرادي و انبوه سازي) معادل نرخ بخش مسکن و خدمات مي باشد.
4.    اعطاي تسهيلات جهت تکميل ساختمانهاي نيمه تمام ، براساس بررسي کارشناسي بانک حداکثر معادل هزينه هاي تکميلي بلامانع است.
5.    اعطاي تسهيلات برروي زمينهايي که فاقد سند ثبتي مي باشند برابر ضوابط و دستورالعملهاي جاري و حداکثر 80% مبلغ برآورد شده و در مقابل اخذ وثيقه ملکي قابل ترهين و بلامعارض (خارج از طرح) مجاز مي باشد.
6.    در صورتيکه زمين محل اجراي طرح اوقافي باشد اخذ موافقت از سازمان اوقاف الزامي خواهد بود.
7.    بعداز اتمام دوران مشارکت و پس از تحقق موضوع و اخذ پايان کار و صورتجلسه تفکيکي تقسيط تسهيلات دريافتي بابت هر فرد و حداکثر بمدت 15 سال براي هريک از مالکين و خريداران واحدهاي احداثي با نرخ سود بخش مسکن امکانپذير است . بديهي است تسويه مابه التفاوت تسهيلات دريافتي بطور يکجا الزامي است. ( براي هر واحد در حال حاضر تا سقف 8 ميليون ريال)
8.    بيمه ملک مورد ترهين الزامي مي باشد.
9.    تسهيلات مصوب در اين بخش طي دو تا سه مرحله متناسب با پيشرفت فيزيکي طرح در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد.
10.    مباني محاسبه ميزان تسهيلات اعطايي قابل پرداخت : زيربناي مفيد قابل احداث * قيمت پايه

نکته : زيربناي الگوي مصرف مسکن ، بناي مفيد واحد مسکوني را شامل شده و مشاعات و پارکينگ را در بر نمي گيرد.
مدارک مورد نياز :

1.    مدارک احراز هويت (بشرح موارد مندرج در بند 6 عقد فروش اقساطي)
2.    فتوکپي سند مالکيت و بنچاق
نکته : متقاضي / متقاضيان مي بايست مالک 6 دانگ ملک مورد نظر باشد
3.    پروانه ساختمان و گواهي عدم خلاف .
4.    کروکي و آدرس محل اجراي طرح .
5.    پرداخت هزينه کارشناسي معادل 5/1 در هزار مبلغ تسهيلات و هزينه ارزيابي .
6.    گواهي حقوق و ياگواهي اشتغال بکار
7.    تکميل فرمها بر حسب نوع تقاضاي تسهيلات .

نکته : در صورتيکه تعداد مالکين بيش از يک نفر باشد شرکاء براي سهولت در پيگيري و انجام کار مي توانند به يکنفر از مالکين يا فردي غير، وکالت دهند (وکالتنامه رسمي براساس فرم مخصوص بانک)