نماینده مالکین

 

نماینده مالکین

مالکین می توانند در قرارداد های مشارکت  ، شخص یا اشخاصی را بعنوان نماینده خود در قرارداد معرفی و سازنده را مکلف به همکاری با او نمایند .

نماینده مالک میتواند عامل هماهنگ کننده و یا عامل نظارتی باشد

عامل هماهنگ کننده

در مواردی که تعداد مالکین زیاد است و برای انجام صورتجلسات و هماهنگی در انجام امور با مالکین شاید جمع کردن مالکین برای طرفین دردسر ساز وحتی نامقدور باشد و باعث به تعویق انداختن برنامه اجرائی و زمان پروژه باشد

مثلا سازنده ونماینده مالکین نسبت به تنظیم صورتجلسه تحویل ملک به سازنده بدون حضور دیگر مالکین اقدام می نمایند حال آنکه اگر مالکین نماینده ای نداشتند این کار روز ها وحتی هفته ها به درازا می کشید چرا که جمع کردن مثلا 8 مالک شاید کار آسانی نباشد

عامل هماهنگ کننده می باید یکی از مالکین باشد و مسئولیت انجام اینکار را بعهده گیرد.

 

عامل نظارتی

جهت بهبود عملکرد سازنده به تشخیص وانتخاب مالک یا کارفرما عامل نظارتی تعیین می گردد. که در قالب قراردادی است مجزا از قرارداد ساخت ولی پیوست آن میگردد و به سازنده معرفی میشود.

کلیه هزینه های عامل نظارتی شامل حق الزحمه ، هزینه آزمایشات و تست های لازم و دیگر نیازهای کارشناسی های لازم در طول پروژه بر عهده مالک ویا کارفرما می باشد

عامل نظارتی  باید شخصی دارای صلاحیت باشد که به لحاظ فنی دارای تجربه و یا تخصص کافی باشد چرا که این شخص کنترل انجام قرارداد و از جمله حدود و مشخصات کامل اجرائیرا بر عهده دارد . عامل نظارتی میتواند شخص حقوقی (شرکت) باشد.

عامل نظارتی میتواند از میان مالکین باشد با شرط تخصص کافی ، اگر فلان مالک پدرش چند ساله پیش یک خانه ساخته دلیل بر آن نیست که این شخص صلاحیت این کار را دارد

هرچند عامل نظارتی مسئولیت بی شماری دارد ولی در قرارداد به شرح وظایف اودقیقا  اشاره شده و توافق حاصل میگردد

عامل نظارتی بسته به نیاز و حجم پروژهجهت نظارت عالیه می تواند ناظر مقیم  در محل عملیات ساختمانی باشد