موارد فسخ قرارداد

موارد فسخ قرارداد

هریک از تعهدات طرفین که دارای اهمیت میباشد میتواند بعنوان شرایط فسخ در قرارداد قید گردد

مالک نیز می تواند ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید.

این نکته را یادآور میشویم یک قرارداد خوب در هر حالتی یک قرارداد متوازن است

اما بهتر است بدانیم

قرارداد مشارکت در ساخت عقد لازم است و تقریبا فسخ در آن  بی معنا است و امکان پذیر نمی باشد

فسخ ، امریست قضایی و توسط مراجع قضایی صادر میگردد . برای فسخ قرارداد ویا معامله در صورتی که طرفین درمتن قرارداد شرط یا  شروطی برای فسخ درج کرده اند با تحقق شرایط فسخ ،

طرف مدعی با توسل به شروط فسخ احتمالی موجود در قرارداد فسخ قرارداد را اعلام و تنفیذ آن را از دادگاه می خواهد

عمل فسخ باید با رأی لازم الاجرای قاضی یا رآی قطعی او صورت پذیرد

 

شرط فسخ باید توسط کارشناس مشارکت در ساخت و با توجه به نیاز قرارداد در مواردی خاص و با حساسیت بالا در قرارداد لحاظ شود چه بسا در نظر گرفتن بی مورد و غیر منطقی و تعدد شرط فسخ  بصورت یک جانبه  شاید جنبه معکوس داشته باشد و تهدیدی برای قرارداد باشد .

مالکین محترم ،اگر به حقوق طرفین  در هنگام عقد قرارداد بی توجهی شود ، قطعا در حین اجرای کار مشکلات پیش می آید که شاید حل آن سالها به درازا بکشد.