موارد بازدارنده از تخطی در قرارداد

موارد بازدارنده از تخطی در قرارداد
– پایبندی سازنده به معیارهای اخلاقی و موازین حقوقی

افرادی که قانون را دور می زنند شما را راحت تر فریب می دهند. افرادی که به حلال و حرام توجه نشان نمی دهند امانت دار خوبی برای مال شما نخواهند بود

– تعیین خسارت و جرائم

در تعیین میزان خسارات نباید افراط و تفریط شود ، زیاد بودن میزان خسارت باعث دور شدن پروژه از فاکتور کیفیت میگردد چرا که سازنده منافع خود را در خطر میبیند

 

امتیاز و تشویقی
برای اجرای تعهدات شریک سازنده ،  و حسن اجرای تعهدات بهتر است امتیازاتی منطقی برای سازنده در نظر گرفته شود

– ضمانت های اجرائی در قرارداد

موارد فسخ قرارداد

– شرط حضور مالک
قرارداد طوری تنظیم گردد که سازنده برای هر فعالیتی از قبیل پیشفروش  به حضور و امضای مالک نیازمند باشد

 

موارد فوق و دیگر مواردی که به تشخیص کارشناس مشارکت در ساخت ، در قرارداد لحاظ می گردد در متعادل نگاه داشتن قرارداد کمک زیادی می کند ولی افراط وتفریط در آن خود یکی از عوامل تهدید کننده قرارداد می باشد.