منطقه ویژه اقتصادی پیام-مزیت های نسبی

منطقه ویژه اقتصادی پیام-مزیت های نسبی

منطقه ویژه اقتصادی پیام-۰۶منطقه ویژه اقتصادی پیام-۰۷ بر روی تصاویر کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در تهران با دفتر شبکه چشم انداز تماس حاصل فرمائید.
مهندس حسین ابراهیمی   ۰۹۱۲۵۰۹۲۱۴۲

بازگشت به صفحه مبدا