معرفی فرصت های سرمایه گذاری شما

شما چگونه می توانید پروژه های سرمایه گذاری خود را در این پورتال معرفی نمایید

شرایط لازم برای معرفی پروژه شما در پورتال :

۱- پروژه مورد نظر باید در محدوده کیانمهر کرج باشد.

۲- دارا بودن مستندات قانونی ملکی.

۳- ارائه مجوزات قطعی ملک مورد نظر.

۴- بازدید از محل توسط کارشناسان.

۵- همکاری در مورد معرفی پروژه شما در پورتال.

تصویر محل احداث پروژه ساخت مجتمع درمانگاهی کیانمهر
تصویر محل احداث پروژه ساخت مجتمع درمانگاهی کیانمهر
تصویر محل احداث پروژه ساخت مجتمع درمانگاهی کیانمهر
تصویر محل احداث پروژه ساخت مجتمع درمانگاهی کیانمهر
تصویر محل احداث پروژه ساخت مجتمع درمانگاهی کیانمهر
تصویر محل احداث پروژه ساخت مجتمع درمانگاهی کیانمهر
تصویر محل احداث پروژه ساخت مجتمع درمانگاهی کیانمهر