قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت
مبایعه نامه … دانگ ، مشارکت در ساخت  … دانگ


ماده 1) طرفین
 معامله : 

طرف اول – مالک 

1- آقای / خانم ……………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …..وکدملی………….صادره از …….تابعیت………… متولد ……………….نسبت به …. دانگ مورد معامله

اقامتگاه :شهر………… خیابان/ کوچه/ بن بست………../ پلاک ………/ کدپستی ………..تلفن: ……………. موبایل :………………

 

طرف دوم –  سازنده

آقای / خانم  ………………… فرزند ………. دارای شناسنامه به شماره ……….. با کدملی ………….. صادره از ………… متولد……………  اقامتگاه :شهر………… خیابان/ کوچه/ بن بست………../ پلاک ………/ کدپستی ………..تلفن: ……………. موبایل :………………

 

 

 ماده 2) مشخصات مورد معامله : 

تمامی …. سهم /دانگ مشاع از 100 سهم/6 دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن دارای سند مالکیت بشماره چاپی ………… به پلاک ثبتی………../………… مفروز از ………….. /…………… اصلی بخش ……….  به متراژ…….. واقع در …………………………………………….دارای…. عددکنتور برق و….  واحد آب و …. کنتور گازمی باشد  که مبلغ ………………. توسط کارشناس رسمی / خبره محلی قیمت گذاری شده است و مورد قبول طرفین می باشد

و توسط مالک به رؤیت سازنده رسیده و از کم و کیف آن کاملا اطلاع حاصل نموده و مورد قبول و تائید سازنده می باشد

 

ماده 3- موضوع قرارداد :

عبارت است ازمشارکت در ساخت 100سهم/6 دانگ مورد معامله (به شرح ماده 2 ) که سازنده متعهد است در قبال ثمن معامله ،  ملک فوق را طبق ضوابط  با حداکثربنای مجاز  با متراژ پروانه ساخت صادره شهرداری و  جزئیات آتی این قرارداد ساخته و از هر حیث آماده نماید و  بابت ما به التفاوت بین هزینه ساخت … سهم/ دانگ سهم مالک  و قیمت …. سهم/دانگ مورد معامله مبلغ ………………… ریال معادل ………………….تومان بصورت بلاعوض پرداخت نماید که به شرح ذیل پرداخت می گردد:

1)ضمن العقد نقدا مبلغ …………. ریال معادل ……….. تومان طی … فقره چک

بانک ……… شعبه ……….. به شماره …………… تاریخ …………… مبلغ ………………ریال معادل………………..تومان به آقای /خانم …………..

2)مابقی مبلغ ……………………….. ریال  معادل …………………… تومان همزمان با …..، نقدا طی رسیدکه متمم قرارداد میگردد ، از طرف سازنده به مالک پرداخت میگردد.

 

ماده 4) مشخصات کلی سازه جدید التاسیس

تعداد …..طبقه  بر اساس دستور نقشه و ضوابط شهرداری  که شامل :

1)…… طبقه با کاربری مسکونی / اداری  در تعداد…. واحد  به متراژ حدود…متر

2) همکف با کاربری … باب پارکینگ /و ….باب  تجاری حدود ….متر

3) ….طبقه  زیر همکف  با کاربری پارکینگ به تعداد ….باب

4) ….باب انباری به متراژ………

میباشد که حدود و مشخصات کامل اجرایی   آن  پیوست قرارداد میگردد .

 

ماده 4 ) تابعيت قرارداد

تابعيت قرارداد حاضر، ايراني و تابع قوانين و مقررات جاريه كشور جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

 

ماده5) محل انجام قرارداد

این قرارداد در محل آژانس مسکن / دفتر فنی مهندسی …………. به آدرس …………………………………………………………………………….  و تلفن ………….. تنظیم گردیده است

 

ماده7) مدت قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……………/……….به حروف………انجام گردیده و مدت این قرارداد ……/به حروف.ماه شمسی از تاریخ  عقد قرارداد تا تاریخ ……………/……….به حروف……… می باشد

 

ماده8) قدر السهم طرفین به نسبت درصد ازواحدهای احداثی:  

طبق توافق انجام شده سهم مالكيت هر يك از طرفين از ساختمان جديد به شرح ذيل تعيين ميگردد:

الف- سهم الشراكه طرف اول…..درصد .

ب- سهم الشراكه طرف دوم….. درصد .

شرح کاملتقسیم نامه عادی به پیوست میباشد و جز لاینفک آن میباشد

 

ماده 9) کیفیت  وزمان پیش فروش

پيش فروش …… درصدازسهم هريك از طرفين پس از اجرای ……….و…… درصدازسهم هريك از طرفين پس از …………….. ، بین طرفین و یا به شخص ثالث  بر اساس کد رهگیری وفقط در در محل آژانس مسکن ……..  وبا حضور الزامی طرفین امكان پذير مي باشد.

تبصره 1: هرگونه قرارداد فروش كه بدون رعايت شرايط قيد شده در بند بالا تنظيم شود، از درجه اعتبار ساقط بوده و براي انتقال گيرندۀ آن ، هيچ گونه حقي ايجاد نمي نمايد.

تبصره 2: طرفین متعهد  بر رعایت منافع ومصلحت یکدیگر در فروش واحدها وبقیمت روز وعادلانه می باشند

تبصره 3 : واحد های پیش فروش شده هیچ تعهدی غیر از این قرارداد برای سازنده بوجود نمی آورد.

تبصره4: فروش مابقی سهم هریک از طرفین در آستانه تحویل بدون حضور طرف مقابل بلامانع می باشد

 

ماده 10) برنامه زمان بندی پروژه

1-10)…….روز پس از عقد قرارداد تنظیم وکالت نامه جامع کاری از طرف مالکین به سازنده جهت انجام امور اداری ودریافت جواز

2-10)……..روز پس از وکالت کاری دریافت جواز و مجوز های لازم توسط سازنده

3-10)…….روز پس از در یافت جواز تخلیه و تحویل ملک کلنگی توسط مالک به سازنده

4-10)…….روز پس از تحویل ملک خاتمه عملیات ساختمانی و تحویل ملک نوساز توسط سازنده  به مالک

5-10)…….روز پس از تحویل ملک نوساز دریافت پایانکار ، صورت مجلس تفکیکی و سند تک برگی توسط سازنده

 

ماده 11) نحوه وزمان انتقال قدرالسهم عرصه به نام شریک سازنده

طبق توافق طرفين در سه مرحله، مالكين اقدام به انتقال سند به نام طرف دوم قرارداد مي‌نمايند:

1): پس از پرداخت فيش جواز ساخت و اخذ جواز و تخريب ملك، …. دانگ از عرصه ملک موضوع قرارداد

2): اتمام سفت‌كاري و قبل از  شروع گچ‌كاري مطابق عرف زماني مهندسي، ….. دانگ از عرصه ملک موضوع قرارداد

3): پس از اتمام كامل عملیات ساختمانی و تحويل ملك به مالكين ، ….. دانگ از عرصه ملک موضوع قرارداد

11/4 – استقرار مالکیت سازنده واستیفای وی از حقوق مالکانه مشروط به ایفای تعهدات کامل وی در مواعد مقرره موضوع این ماده می باشد

 

ماده 12) تعهدات مالک ( فروشنده ):

– مالک متعهد گردید مبلغ …………………..ریال …………….معادل ………………تومان طی 3فقره چک بشرح زیرمعادل ارزش مورد معامله (به شرح ماده2)جهت انجام کار، تحویل  آژانس مسکن / دفتر فنی مهندسی ……..داده که هریک همزمان با مواعد مقرر در ماده 11 عودت میگردد.  چنانچه مالک به تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل ننماید ،سازنده حق استفاده از مزایای قانونی چک فوق الذکر رابر اساس رای داور/ مرجع قضائی را دارا می باشد..

چک شماره……………. بانک …….. شعبه ………مبلغ ……………………..

چک شماره……………. بانک …….. شعبه ………مبلغ ……………………..

چک شماره……………. بانک …….. شعبه ………مبلغ ……………………..

– مالک اقرار می نماید که هیچ محدودیت و مانعی متوجه احداث ساختمان در زمین مذکور نبوده و مورد معامله فاقد هر گونه ایراد و اشکال قانونی می باشد

– مالک متعهد گردید  براساس ماده 10-1 پس از امضای قرارداد  با حضور در دفترخانه…….به نشانی. ……………نسبت به تنظیم وکالت جامع کاری بنام سازنده تنظيم نمايندوكالت فوق مي‌بايست بلاعزل و به مدت …………. ماه تنظيم گردد
در صورت فوت يا حجر هر يك از افراد طرفين اول در مدت وكالت ، ورثه ایشان موظفند ظرف مدت 3 ماه نسبت به اعطا عقد وكالت جديد به نام سازنده با شرايط حاضر اقدام نمايند. در غير اين صورت مشمول           مي‌گردند .وکالت فوق میبایست همواره مستمر بوده تا اختلالی در مواعد و تعهدات سازنده ایجاد ننماید

–  مالک متعهد گردید ملک موضوع قرارداد را در زمان مقرر در ماده 10-3 اینقرارداد تخلیه وتحویل سازنده  نماید ملاک محاسبه شروع زمان این بند اعلام کتبی سازنده به طرف اول مبنی بر دریافت جواز ساخت می باشد

– مالک اقرار می نماید از افراد ممنوع المعامله نبوده و اقرار برعدم توقیف ملک  از طرف مراجع  قضایی دارد  و مورد معامله  و در قید بازداشت  یا مشمول مصادره اموال نیست و یا در طرحهای کلی سازمانهای دولتی و وابسته به دولت وشهرداری و…نمی باشد

– بنابر اظهار مالک مورد معامله  رهن و وثیقه شخصی/ بانک ……………..بابت……………. نمی باشد /می باشد (در صورت در رهن بودن) و مکلف می باشد قبل ازانتقال سند بر اساس ماده 11 اینقرارداد به نام سازنده  ازپلاک ثبتی فوق الذکر فک رهن به عمل آورد.

– مالک تعهد مینماید کلیه بدهی های ملک ازجمله  هزينه‌‌هاي دارايي، مفاصا حساب شهرداري و بدهي‌هاي ديگر ملک موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل ملک پرداخت نماید

– مالک متعهد گردید نسبت به پرداخت حق و حقوق و کسب رضایت مستاجرین (صاحب سرقفلی) و خلع ید واحد تجاری  اقدام نموده و مورد معامله بصورت بلا اشکال وبلا معارض در تاریخ مقرر به سازنده تحویل نماید . شرح توافق نامه با صاحب سرقفلی به پیوست میباشد

– مالک متعهد گردید نسبت مورد معامله (کلا ، جزئا ومنفعتا) به غیر واگذار نگردیده  ، و در صورت  هر گونه ادعای از سوی معارضن وبروز عارضه احتمالی در آینده نیز، شخصاً آنرا مرتفع و مسئولیت وخسارات ناشی از آنرا به عهده خواهد گرفت.

– مالک متعهد گردید  کلیه اسناد ملک مورد معامله ( بنچاق و سایر مدارک مورد نیاز) را همزمان با وکالت کاری جهت انجام امور مربوطه ، پس از دریافت رسید بصورت امانت در اختیار سازنده قرار دهد.

– کلیه هزینه های مربوط به عوارض شهرداری و نقل و انتقال (مالیات و عوارض و سایر تعهدات و دیون متعلقه تا قبل از تحویل مورد معامله به سازنده) بعهده مالک می باشد

–  مالک متعهد گردید بر پرداخت هزینه انتقال سند قدرالسهم مالک به سازنده  بصورت بالمناصفه از سوی طرفین

– مالک متعهد  بهتحویل ملک بر اساس ماده 3-10 این قرارداد میباشد.

– مالک متعهد  به انتقال عرصه بنام سازنده بر اساس ماده 11 این قرارداد می باشد.

– مالک مکلف می باشند 48 ساعت قبل از تنظیم سند رسمی کلیه اسناد و مدارک لازم جهت انتقال قطعی پلاک ثبتی مذکور را تهیه و به دفتر اسناد رسمی شماره…..   تحویل دهد. ملاک عدم حضور طرفین , گواهی دفترخانه مزبور می باشد.

– تعهد ومسئولیت پاسخگویی به هر گونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به ملک قبل از تحویل ملک وبنوعی که با این قرارداد مرتبط نباشد بر عهده مالک می باشد

– مالک متعهد گردید هنگام پرداخت فیش خلافی وعوارض ذکر شده در ماده 14قرارداد را هزینه به میزان سهم خود را  پرداخت نماید.

– مالک متعهد گردید کلیه مبلغ در یافتی قرض الحسنه بابت اسکان را هنگام تحویل واحد های نوساز بصورت تمام وکمال و بدون قید وشرط پرداخت نماید  مگر درمواردی که در همین قرارداد ذکر گردیده.

– مالک در خصوص سازنده تحقیقات لازم رانموده است و اطلاع کامل از کم وکیف او کسب نموده وبا امضا این قرارداد اقرار به آن دارد

 

 ماده13) تعهدات سازنده ( خریدار):

– سازنده متعهد گردید مبلغ …………………..ریال …………….معادل ………………تومان……………….. چک بانک …….. شعبه ………به شماره…………….معادل ارزش مورد معامله (به شرح ماده2)جهت حسن انجام کار تحویل  آژانس مسکن / دفتر فنی مهندسی ……..داده که همزمان با تحویل سند تک برگی به سازنده عودت میگردد.  چنانچه سازنده به تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل ننماید ،مالک حق استفاده از مزایای قانونی چک فوق الذکر رابر اساس رای داور/ مرجع قضائی را دارا می باشد.

–  سازنده متعهد گردید پس از دریافت وکالت نسبت به تهیه نقشه های معماری و محاسباتی توسط آرشیتکت مورد توافق/ دارای صلاحیت در حداکثر بنای مفید طبق مجوز ساخت و ضوابط شهرداری منطقه، بر اساس توافقات انجام گرفته اقدام نماید .

– سازنده متعهد گردید  مبلغ ……………………….. ریال  معادل …………………… تومان در آستانه تحویل ملک و بر اساس عرف بصورت قرض الحسنه جهت اسکان مالک در طول مدت ساخت نقدا ، طی صورتجلسه پرداختقرض الحسنه اسکان به مالکپرداخت نماید

– سازنده متعهد است بر اساس ماده 10-2 این قرارداد  پروانه ساخت (جواز) و سایر مجوزهای مورد نیاز  را اخذ نماید .

– سازنده متعهد گردید  کلیه اسناد ملک مورد معامله ( بنچاق و سایر مدارک مورد نیاز) را پس از انجام مراحل درخواست جوازتحویل  آژانس مسکن / دفتر فنی مهندسی …….. نموده ودر صورت نیاز مجددا دریافت نماید

– سازنده متعهد به پرداخت کلیه هزینه های جواز ساخت می باشد مگر در مورد ذکر شده در ماده 14 قرارداد

– سازنده متعهد گردید در زمان مقرر در ماده 10-4 تمامی آپارتمان ها را با حدود و مشخصات کامل اجرایی به پیوست قرارداد  بدون هیچگونه کم و کسری  تکمیل و قابل سکونت و تحویل نماید. چناچه در قسمتی از بنا یا کل آن ایراد و مشکلی مشاهده گردد سازنده مکلف به رفع نقص به هزینه خود می باشد و در تمامی مراحل ساخت می بایست خداوند متعال را مد نظر قرار دهند.

– سازنده متعهد است در زمان مقرر در ماده 10- 5 سند تفکیک شده واحد های احداث شده را دریافت و تحویل نماید

– هزينه  و مسئولیت انجام امور مربوط به تفكيك ساختمان و صورتجلسه تفکیکی و  تنظیم سند ، به منظور صدور سند مالكيت اختصاصي از اداره ثبت اسناد و املاك مربوطه براي هر يك از واحدهاي احداثي برعهده سازنده است ومتعهد به پرداخت و انجام آن می باشد

-سازنده متعهد به پرداخت کلیه هزینه های مصرفی اعم از آب و برق و گاز و تلفن پس از تخلیه و تحویل  ملک مورد مشارکت به سازنده  تا پایان عملیات ساختمانی و تحویل آپارتمان ها  می باشد.

– سازنده حق دریافت وام ازهرنوع ، را روی این پلاک ثبتی ندارد مگر با اطلاع ورضایت مالکین که شرح توافقات متمم قرارداد میگردد .

–  سازنده متعهد گردید که مورد مشارکت راتحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان  و بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی   شرکت بیمه ……در آورده و مدارک آنرا متمم قرارداد نماید

– سازنده متعهد  بر تجهیز کارگاه و رعایت اصول ایمنی  وحفاطتی (ایمنی وحفاظت در حین عملیات ساختمانی) می باشد

– تعهد و مسئولیت کلیه حوادث ناشي از عدم رعايت اصول ايمني براي كاركنان و كارگران شاغل در موضوع قرارداد و همسايگان مجاور و ساختمانهاي ٓانان جانی ویا مالی و کلیه هزینه وخسارات در ضمن قرارداد برعهده سازنده میباشد و مالک هیچ گونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت

– سازنده متعهد است کلیه هزینه های پیش بینی نشده اداری یا اجرایی دیگر در ارتباط با قرارداد که در عرف ساختمان سازی و به عهده پیمانکار بوده و احیانا” در این قرارداد فراموش شده است را به عهده بگیرد.

–  سازنده متعهد است با نماینده  معرفی شده از طرف مالک بر اساس  ماده  16 این قرارداد همکاری نماید

– سازنده متعهد  به رعایت الزامات فنی و ضوابط و مقررات قانوني از جمله مقررات ملي ساختمان خصوصا مبحث 19 می باشد

سازنده متعهد به رعایت آيين نامه 2800  زلزله می باشد

– سازنده متعهد  به رعایت  مقررات شهرداري شهرسازي می باشد

– تعهد و مسئولیت  بکار گیری کارگران غیر مجاز وخارجی بر عهده سازنده می باشد

– تعهد ومسئولیت پاسخگویی به هر گونه دعوی حقوقی و کیفری مربوط به ملک بعد از تحویل ملک جهت تخریب به سازنده بر عهده سازنده  است

سازنده متعهد  به اجرای نقشه های مصوب می باشد مگر موارد مستثنی شده در ماده 14 این قرارداد

– سازندهاقرار به توانايي مالي و اطلاعات فني و قانوني  لازم جهت انجام پروژه را دارد

– سازنده  متعهد است کلیه هزینه های ساخت و ساز از ابتدای تقاضای پروانه ساخت تا دریافت پایان کار صورت مجلس تفکیکی، تقسیم نامه و اخذ  سند تک برگی ر را بدون هیچگونه قید و شرطی  بپردازد.

–  سازنده متعهد گردید نسبت به  خريد و نصب انشعاب و پرداخت تمام هزينه ها ي مربوط به خدمات شهري شامل : ٓاب ، برق اختصاصی برای هر واحد ، برق سه فاز جهت مصارف عمومی ، گاز/ فاضلاب شهري / تلفن قبل از تحویل اقدام نماید

–  مورد معامله بهمراه کلیه اسناد مربوط به آن را بروئیت کامل سازنده رسیده است و از کم و کیف آن اطلاع کامل کسب نموده است با امضا این قرارداد اقرار به آن دارد

 

ماده 14) تخلفات ساخت 

– مسئولیت قانونی وجرائم هرگونه تخلف از ضوابط ودستور العمل های صادره از مراجع ذیصلاح  بر عهده سازنده می باشد غیر از موارد قید شده در ماده 26 این قرارداد

 

ماده15) آثار قرارداد : 

– ارزش ملک تحت احداث با کل هزینه های ساخت و ساز و غیره به انضمام مبلغ بلاعوض ذکر شده در ماده 3  در تاریخ عقد قرارداد حاضر محاسبه و با یکدیگر پایاپای تلقی گردیده

– نوسانات قیمت ملک وهزینه های ساخت شامل : مصالح و دستمزد و نیز تغییر در نرخ بهره و غیره در آینده( از زمان قرارداد تا تحویل نهایی)هیچگونه  تاثیری در مفاد توافق های انجام شده در این قرارداد نخواهد داشت.

– طرفین با امضا این قرارداد کلیه خیارات از جمله خیار غبن فاحش را از خود سلب نمودند.

– مالک در رابطه با کلیه هزینه ها وعملیات اجرائی و اداری هیچگونه مسئولیتی نداشته و به عهده سازنده می باشد.

– تلفن شماره………… موجود متعلق به …………. بوده و سازنده تنها در زمان عملیات ساخت و ساز حق استفاده و بهره برداری  از آن را خواهد داشت کلیه هزینه ها و مسئولیت قانونی در زمان استفاده از آن بر عهده سازنده  است و هیچگونه دخل وتصرفی نسبت به  آن نخواهد داشت.

– مالکین هیچگونه وجهی تحت هیچ عنوان به سازنده پرداخت نخواهند کرد مگر موارد قید شده در قرارداد .

– چنانچه پلاکهای همجوارشرایط  و رضایت بر تجمیع با ملک مورد مشارکت  را دارند سازنده با در نظر گرفتن مصالح و منافع  طرفین و بعنوان نماینده مالکین ، مجاز به اتخاذ تصمیمات لازم  است .توافق با مالکین همجوار به همراه  رضایت مالکین نسبت به شرایط تجمیع  و توافقات  حاصله  همان زمان متمم  و پیوست میگردد

– کلیه مصالح موجود در ساختمان فعلی، پس از تخریب متعلق به سازنده  خواهد بود.

– ملک مورد مشارکت دارای …سری کاببینت آشپزخانه، …عددکولر آبی  …..دستگاه آبگرمکن گازی  شیر آلات کامل و….پره رادیاتور شوفاژ و ……. میباشد که بعد از تخریب متعلق به سازنده می باشد.

– طرفین حق واگذاری حقوق قانونی قرارداد و حق انتقال عرصه  را تحت هیچ عنوان ، ازقبيل وكالت، نمايندگي، صلح، رهن ، بيع، مشاركت و غيره را کلا وجزئا به غیر ندارند و با امضا این قرارداد از طرفین سلب اختیار می گردد

– طرفین متعهد میگردند در همه حال اساس کار را بر صداقت قرارداده و خداوند متعال را مد نظر قرارداده

– طرفین متعهد میگردند منافع ومصلحت یکدیگر در فروش واحدها وبقیمت روز وعادلانه را رعایت کنند

– مبلغ قرض الحسنه اسکان با رای داور بعنوان ضمانت اجرائی سازنده وتامین ماده 18 و19 قرارداد قابل استفاده است

– طرفین موظف می باشند هرگونه تغییر آدرس وشماره تلفن را کتبا” به آژانس مسکن / دفتر فنی مهندسی …………. اعلم نمایند

– طرفین متعهد  به پرداخت جریمه های منجر به اضافه بنا به میزان قدرالسهم خود می باشند

 

ماده 16) نماینده مالکین

مالک بدین وسیله آقای ……………. را به عنوان عامل هماهنگ کننده / عامل نظارت  خود انتخاب می‌کند و نامبرده  می‌پذیرد که به عنوان نماینده مالک عمل نماید

کلیه صورتجلسات و توافقات بعدی و موضوع ماده 9 این قرارداد با حضور .. نفر از مالکین بهمراه نماینده قابل انجام و لازم الاجرا می باشد وحکم حضور همه مالکین را دارد و مورد تائید مالکین می باشد.

–  مالکین یا نماینده قانونی آنها حق نظارت بر پیشرفت پروژه را دارد ولی حق مداخله در مشخصات فنی وجزئیات اجرایی تائید شده  را نخواهد داشت.

هر نوع وظیفه ای که مقرر است نماینده انجام دهد کاملا شفاف درج گردد

 

ماده 17) حدود اختیارات و مداخله یا مشارکت مالک در اجرا

در صورت تعطیلی وتاخیر غیر موجه یا غیبت شریک سازنده درحین انجام پروژه بیش از …روز، مالک می تواند پس از اعلام کتبی و الزام به انجام تعهد به سازنده و تنظیم صورتجلسه وضعیت موجود جهت ادامه عملیات ساختمانی توسط خود و یا  شخص ثالث دارای صلاحیت و با تنظیم گزارشات دقیق بهمراه مستندات کامل مداخله نماید وبا استناد به ماده 222 قانون مدنی در صورت لزوم برای تأمین مخارج  نسبت به فروش قدرالسهم اعیانی سهم سازنده با رای داور/ مرجع قضائی اقدام نماید

در این صورت علاوه بر پرداخت جریمه تاخیر، خسارت وارده به مالک بر اساس  مدارک و مستندات  بر عهده سازنده می باشد

تبصره : فوت یا حجر سازنده نیز موجب ایجاد این حق برای مالک میگردد

 

 ماده18) جرائم تاخیر یا عدم اجرای تعهدات

1- مستندا به مواد 221 و 222 و 228 و 230 قانون مدنی ، درصورت استنکاف هر یک از طرفین در ابتدای قرارداد (بند 1 و2 ماده 10 ) بیشتر از ….ماه ، حق فسخ  ایحاد می گردد و طرفین بابت عدم انجام تعهد ، علاوه بر الزام به پرداخت وجوه هزینه شده ، ملزم به پرداخت 30 درصد از ارزش ملک به عنوان خسارت  به طرف مقابل می باشند.

2- در صورت تاخیر هر طرف بدون عذر موجه در انجام تعهدات خویش مواعد مقرر در بند 3 و 4 و5 ماده 10 به میزان هرروز تاخیر مبلغ …………….معادل ……………………  میبایست در حق طرف مقابل پرداخت نماید به استثنای آنچه که بموجب عرف یا قانون انجامش غیر مقدور یا غیر ممکن باشد.

3- طرفین متعهد هستند علاوه بر جریمه تاخیر بر اساس  مدارک ومستندات لازم خسارت  وارده به طرف مقابل را نیز پرداخت نمایند

 

ماده19) دوره تضمين – خدمات پس از ساخت : 

سازنده ملزم و متعهد شد كه در طول مدت 3 ماه پس از تكميل و تحويل آپارتمان‌ها به مالكين، در صورت بروز هر نوع خسارت يا ايراد جزئي و كلي كه ناشي از قصور مالكين در اين مدت نباشد و طبق نظر كارشناس خبره تأييد گردد و كليه خسارات ناشي از استفاده از لوازم غير استاندارد و يا محول كردن امور اجرايي به افراد ناوارد يا مبتدي و غيره را متقبل و بدون اخذ هرگونه وجهي از مالكين تعويض يا تعمير و خرابي‌ها را جبران نمايد و به شكل سالم و قابل استفاده به مالكين تحويل دهد.

– پرداخت خسارت خرابي‌هايي اعم از خرابي در سيستم حرارتي و برودتي، برق و لوله‌كشي آب سرد و گرم، شوفاژ و سيستم فاضلاب و سيستم عايق‌كاري سرويس‌ها و پشت بام و . . . آسانسور، سيم‌كشي‌هاي تلفن، آيفون تصويري و آنتن مركزي و آنتن جداگانه و كليد و پريزها و خرابي شيرآلات و غيره و به طور كليه منصوبات و لوازم و مصالح ساختماني مصرفي پروژه بر عهده طرف دوم قرارداد بوده و تا 3 ماه پس از تحويل واحدها قابل دريافت است.

 

ماده20) شرایط فسخ قرارداد

این قرارداد غیر از بند 1 ماده 18 ، تحت هیچ شرط و با هیچ عنوانی قابل فسخ نبوده مگر به تراضی طرفین(اقاله) و اگر استنباط و یا تفسیری به اجازه فسخ برای طرفین است بدین وسیله اصلاح می گردد و بر قطعی و لازم الاجراء و غیر قابل عدول بودن آن تاکید می گردد

ماده21) حق الزحمه مشاور

مستندا به ماده 335 قانون تجارت ، طرفین قرارداد متعهد و ملزم شدند ، پس از عقد قرارداد نسبت به پرداخت حق الزحمه مشاورین املاک …… اقدام نمایند. فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت و چنانچه یکی از طرفین قرارداد تقاضای فسخ آنرا بنماید ملزم به پرداخت کمیسیون طرفین می باشد.

 

ماده22) حدود و مشخصات کامل اجرایی

– حدود ومشخصات کامل اجرایی به پیوست می باشد

– چنانچه هر يك از مصالح فوق در بازار موجود نباشد معادل ريالي آن باتوافق طرفين ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

– دیگر موارد ذکر نشده ، بنا بر خواست مالک ، توافق سازنده و نظر کارشناس مشاور وتوافقات طرفین قابل بررسی وملاحظه میباشد

– تغيير مشخصات و مصالح ساختماني با تراضي طرفين و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع مي باشد

– چنانچه طرف اول خواهان متریال بهتری از مصالح مندرج در لیست نازک کاری در این قرارداد برای واحد خود باشند  با احتساب ما بالتفاوت در زمان کار قابل انجام می باشد حدود تغییرات  از طرف مالک  به شرح ……………….. می باشد

 

ماده23) حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور)

طرفین در مورد حوادث قهری مانند زلزله، سیل و سایر بلایای طبیعی وغیره مسئولیتی نخواهند داشت. و قرارداد به حالت تعلیق در می آید

 

 

ماده24) هاردشیپ یا شرط مذاکره مجدد در شرایط قهری

ادامه عملیات اجرائی  حداکثر یک ماه بعد از پایان وضعیت فورس مازور و پس از مذاکره مجدد و توافقات حاصله و با رای داور وپس از تنظیم صورتجلسه کتبی انجام می گردد و مدت تعطیلی پروژه در این حالت به مدت اجرای قرارداد افزوده می شود

 

ماده25) مرجع حل اختلاف 

شرط داوری – شرکت……………. به شماره ثبت ………… / يا آقای…………..(داور/داوران منتخب از سوي آن كه مورد قبول طرفين است) بنشاني ………………………. به عنوان داور مرضي الطرفين انتخاب شد كه در صورت حدوث اختلاف، هر يك از طرفين حق دارند حداكثر ظرف مدت 30 روز از زمان تخلف طرف ديگر نسبت به هريك از شرايط قرارداد، درخواست رسيدگي به اختلاف را در محل………….. کتبا اعلام و ثبت نمايد راي صادره از طرف داور منتخب ، براي طرفين لازم الاجراست ابلاغ اوراق وكليه مراسلات داوري به طرفين با پست سفارشي / اظهارنامه به نشاني قراردادي، معتبر است؛ بديهي است عدم ثبت بموقع درخواست موضوع اين ماده ، موجب اسقاط حق رجوع به داوري است مگر به تراضي كتبي مجدد طرفين .

تبصره: اگر داور فوت نموده یا از قبول داوری سرباز زند شرط داوری کان لم یکن گردیده حق مراجعه  به مراجع قضائی برای طرفین محفوظ می باشد .

ماده 26) اضافه بنا
– در صورتیکه سازنده اقدام به احداث بنا مسکونی یا تجاری, مازاد بر گواهی پروانه ساختمان نمود  هزینه احداث بنا به عهده سازنده می باشد لیکن پرداخت هزینه خلاف و عوارض تراکم مازاد شهرداری یا توسعه تجاری مربوط به آن به عهده طرفین به نسبت سهم تعیین شده می باشد در این خصوص قبل از انجام هرگونه اقدامی توافق نامه کتبی طرفین الزامی و باید متمم قرارداد گردد

– در صورت کسب مجوز اضافه طبقات مازاد بر ماده 4 ، کلیه هزینه ها ، از جمله  هزینه ی تراکم ، عوارض ، صدور پروانه و هزینه های ساخت و دیگر هزینه ها بر عهده سازنده می باشد و سهم هریک از طرفین از طبقه/ طبقات حاصله  به نسبت ..%.مالک و….% سازنده میباشد

 

ماده 27)پیوست ها  : 

1- حدود و مشخصات کامل اجرایی شامل ….صفحه

2-  شرح کامل تقسیم نامه عادی

3-  شرح مواد قانونی مورد اشاره در قرارداد

کلیه مدارک و توافقات بعدی ضمیمه و متمم این قرارداد می گردد

این قرارداد در کمال صحت وسلامت جسم و عقل وبا رعایت موازین شرعی و قانونی و با رضایت و اراده شخصی طرفین قرارداد تنظیم و صیغه صحیحه و شرعیه مشارکت و عقد بیع جاری شد و اسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن فاحش از متعاملین به عمل آمد و متعاملین با علم و اطلاع و با رضایت از مفاد این قرارداد مبادرت به امضاء آن نموده اند

این قرارداد نسبت به متعاملین و قائم مقام قهري و قانوني و ورثه ايشان موثر  مي‌باشد و و بر قطعی و لازم الاجراء و غیر قابل عدول بودن آن تاکید می گردد

چنانچه در اظهارات و تعهدات هر یک از طرفین خلاف و فسادی کشف شود مسئولیت جبران خسارات وارده و جوابگویی در قبال اشخاص ثالث و مقامات صالحه قضایی بعهده متخلف می باشد.

اين قرارداد به استناد مواد 10 و32و 185 و 190 و 219 و 221 و 222 و 228 و 339 و 362 و 457 و 674 قانون مدنی و با استناد به مواد 335 و 343 و 344 و 352 قانون تجارت مشتمل بر ……….. ماده و ……….. بند و ………. تبصره در ……………. نسخه در ………………. صفحه متحدالمتن و متحدالاعتبار در تاريخ ……………………. بين طرفين قرارداد حاضر ، امضاء و تنظيم گرديد كه …… نسخه نزد طرف اول قرارداد و يك نسخه نزد طرف دوم و یک نسخه در محل آژانس مسکن / دفتر فنی مهندسی  ………………….. نگهداري مي‌گردد.

– اسناد ومدارک ملک مورد مشارکت شامل ………   در محل آژانس مسکن / دفتر فنی مهندسی ………….نگهداری می گردد و در صورت نیاز هریک از طرفین طی صورتجلسه ارائه وایشان مکلف به عودت پس از رفع نیاز می باشندبا احرازهویت طرفین قرارداد و اصالت مدارک اسناد ، تمام مراتب مندرج در این قرارداد به تایید و گواهی می رسد.

– کلیه صفحات  قرارداد وپیوست ها به تائید ، گواهی و امضا واثر انگشت طرفین برسد

– کلیه صفحات  قرارداد وپیوست ها به تائید ، گواهی و امضا آژانس مسکن / دفتر فنی مهندسی …. برسد

– کلیه صفحات  قرارداد وپیوست ها به تائید ، گواهی و امضا  شهود طرفین برسد

– کلیه صفحات  قرارداد وپیوست ها به تائید ، گواهی و امضا امضا داور و نماینده مالک برسد