قرارداد تضامنی مشارکت در ساخت

قرارداد تضامنی مشارکت در ساخت

قرارداد هایی که در آن سازنده بیشتر از یک نفر میباشند ویا در املاک تجمیعی که یکی  ویا هردو ملک  دارای چند مالک  باشد قرارداد باید بصورت تضامنی انجام گردد وهریک از آنها به تنهایی در قبال عدم ایفای تعهدات توافق شده نسبت به طرفها ی دیگر  مسئول میباشد.

مثال :

دو ملک تجمیع میشوند که یکی از آنها 4 مالک و دیگری 2 مالک است وبا یک سازنده مشارکت میکنند . اگر یکی از 4 مالکین ملک اول به تعهداتش در قرارداد عمل نکند وباعث ایجاد اختلاف واشکال در قرارداد گردد ، 3مالک دیگر ضامن تعهدات شخص خاطی و تامین خسارات وارده به قرارداد را ، به 2 مالک ملک دوم وسازنده می باشند

همچنین اگر قرارداد با چند سازنده انجام گردد بهمین صورت هریک از سازنده ها به تنهایی ضامن انچام کلیه تعهدات سازنده ها در قرارداد میباشد وکارشناس مشارکت در ساخت باید تصمیم و تضمین لازم را در اینخصوص  اتخاذ نماید