فونداسیون

فونداسیون

از فونداسیون جهت استقرار و پایداری ساختمان استفاده می شود

علی رغم شکل ساده آن دارای محاسبات پیچیده ای است و باید تلاش شود دقت و ملاحظات لازم و کنترل ها بدرستی انجام شود

به هر حال ساختمان و سرمایه شما قرار است بر روی این سازه استوار شود

11