ضمانت های اجرایی در قرارداد

ضمانت های اجرایی در قرارداد

 

ضمانت اجرایی سازنده

در مشارکت باید مواردی به عنوان تضمین قرارداد و یا وجه التزام ناشی ازعدم اجرای قرارداد منظور گردد تا هم مالک با اطمینان بیشتری قرارداد را امضاء نماید و تا سازنده مجبور به اجرای قرارداد به نحو مطلوب گردد

– چک ضمانت به ارزش حق السهم سازنده

توجه: در اکثر قراردادها صرفا چکهای صادره توسط سازنده به عنوان تضمین قرار داد نمی تواند باشد با توجه به اینکه مشخصات چک وبابت آن در قرارداد ذکر میگردد این چک فاقد ضمانت اجرای کیفری است وصرفا اقدام حقوقی علیه صادر کننده آن میسر است

بهر حال چک سند محکم وبازدارنده بحساب میآید اما با دقت صادر شود.

 

– میزان مالکیت سازنده کیفیت انتقال سند در مشارکت در ساخت بنام سازنده میتواند بعنوان یک تضمین محکم برای مالک بحساب می آید

– وجوه پرداختی

وجوهی که از طرف سازنده به مالک   به صورت قرض الحسنه جهت اسکان موقت وتا زمان آماده شدن ساختمان  پرداخت میشود که میتوان آنرا به عنوان تضمین ، درقرارداد به آن اشاره نمود ،  ودر صورت تاخیر در ساخت و سازمبالغ توافق شده در تاخیرات ویا ضرر وزیان از آن کسر شود

– تضمین های لازم و محکم  درصورت توافق جهت اخذوام مشارکت مدنی در قرارداد

ضمانت اجرایی مالک

مالک بابت هر گونه وجهی که درزمان قرارداد  یا در مسیر صدور جواز  و یا هر نوع پرداخت دیگر از طرف سازنده بنفع ملک قبل از انتقال سند و تحویل ملک کلنگی  ، باید معادل آنرا به عنوان ضمانت به کارشناس مشارکت چک یا سفته  و یا بهمان نسبت وکالت انتقال سهم بسپارد که در صورت عدم اجرای تعهدات مالک ، این چک و یا وکالت ، قابل اجرا است

مثال :  در یک قرارداد قرارشده است مالک  80 میلیون  دریافت نماید که 40 میلیون بلاعوض و40 میلیون قرض الحسنه است که 20 میلیون آن را در زمان عقد قرارداد دریافت نموده است  ، سازنده نیز قبل از تحویل ملک بابت صدور جواز  حدودا باید مبلغ 80 میلیون پرداخت نماید بنابراین مالک  مبلغ 100 میلیون چک بعنوان تضمین نزد دفتر قرار داده است