شرکت های سازنده یا اشخاص حقوقی

شرکت های سازنده یا اشخاص حقوقی

بهتر است از انجام قرارداد با اشخاص حقوقی حتی المکان پرهیز شود واین به آن معنا نیست که شرکت ها صلاحیت انجام امور را ندارند ، چه بسا اینکه ساخت توسط این دسته دارای کیفیت بالاتر و حتی ارزان تر تمام میشود

آگاهی شخصیت های حقوقی از تمام قوانین به آنان این امکان را می دهد قراردادها را به گونه ای تنظیم نمایند که در صورت بروز مشکل به راحتی بتوانند از بار مسوولیت شانه خالی نموده و کمتر متضرر شوند

انجام این گونه قراردادها بسیار پیچیده است وتوصیه میشود با نظر کارشناس مشارکت در ساخت نسبت به انجام اینکار اقدام نمائید تا قرار داد به گونه ای تنظیم گردد تا دارای امنیت کافی باشد و قابلیت های لازم جهت احقاق حقوق شما را داشته باشد

پیشنهاد میشود اگر طرف شما یک شخص حقوقی است قرارداد را بنام یکی از اعضا شرکت نوشته مشروط بر اینکه چکها وتضمین های لازم نیز توسط همان شخص تامین گردد