رندرینگ

رندرینگ

Rendering

فرآیند تولید ماشینی تصاویر 3 بعدی از یک صحنه ی مجازی به منظور نمایش بر روی صفحه ی نمایشگرو چاپ آنها