توصیه های ایمنی صدور چک در پای معاملات

توصیه های ایمنی صدور چک در پای معاملات

1- لازم است در متن چک علت صدور و مشخصات مورد معامله و نوع معامله(بابت مبایعنامه شماره…….. فروش پلاکثبتی شماره ……… ضمن العقد) درج گردد.
2- نام و مشخصات فروشنده (گیرنده) در متن چک (آقای /خانم ………….به شماره ملی………) .

3- جهت جلوگیری از نتایج انتقال چک توسط فروشنده به دیگری پیشنهاد میشود به منظور عدم امکان انتقال آن توسط دارنده به دیگران علاوه برخط زدن حواله کرد یا آورنده در متن چک عبارت غیر قابل انتقال از طریق ظهر نویسی نیز درج گردد. در این صورت دارنده نمیتواند چک را به دیگری تسلیم نماید.

 4-  جهت حفظ حقوق فروشنده درج کلیه ارقام و عبارات متن چک با خط صادر کننده و امضا آن در منظر دید نامبرده.
5- درج تاریخ چک با عدد و حروف توسط صادر کننده
6- با توجه به اینکه یکی از شرایط قانونی لازم چک داشتن تاریخ صدور میباشد، لذا توصیه میشود چک فاقد تاریخ تحویل نگیرید.