بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه تضمین کیفیت ساختمان ( بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان ) بیمه ای است که برای همایت از استفاده کنندگان و خریداران ساختمانها که سرمایه زندگی خود را بابت خرید منزل و سرپناه هزینه میکنند طراحی و ارائه گردیده است و عیوب اساسی و پنهان ساخمان را در طی مدت قرارداد که حداکثر 10 سال میباشد تحت پوشش قرار میدهد.

این بیمه از طریق اعمال نظارت شرکت بیمه توسط شرکت های بیمه فنی امر کنترل ساخت و ساز انجام می شود و در نهایت گواهی بیمه صادرمی شود.

هزینه بیمه کیفیت ساختمان به علت اینکه بسیار ناچیز است (حدود 1.5% ارزش ملک) در افزایش قیمت مسکن هیچ تاثیری نخواهد داشت ، بلکه با افزایش طول عمر ساختمان ، کاهش قیمت ها را نیز موجب می شود .

 

با صدور گواهی ساخت توسط بیمه گردرحقیقت شناسنامه کیفی برای ساختمان صادرشده است. بنابراین بنگاه های اقتصادی برگه کیفیت ساخت را ملاک معامله قرار خواهندداد.

بر اساس توافقنامه وزارت مسکن 30 درصد حق بیمه ، بیمه نامه های صادره پوشش عیوب اساسی و پنهان ساختمان از محل ردیف مربوط به بیمه گر را تعهد کرده و متعهد به پرداخت آن به بیمه گر در قبال ارائه بیمه نامه های پوشش عیوب اساسی و پنهان ساختمان از طرف بیمه گر شده است.

 

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه :

1- رونوشت سند مالکیت

2- رونوشت از پروانه و درصورت خلافی رونوشت آن

3- CD محاسبات یا دفترچه محاسباتی

4- نقشه های سازه

5- نقشه های معماری

6- نقشه تاسیسات برقی

7- نقشه تاسیسات مکانیکی

8- تکمیل فرم پیشنهاد

9- نظریه کارشناس (ماده 27)