برنامه زمان بندی پروژه های ساخت مسکن

برنامه زمان بندی پروژه

 

هر پروژه برای انجام بهتر ودقیق تر نیازمند برنامه زمان بندی می باشد که در قرارداد درج گردیده و سازنده مکلف به رعایت آن میباشد و در صورت خروج از آن مجبور به پرداخت جرائم درج شده در قرارداد می باشد

در پروژه های بزرگ برنامه زمان بندی بصورت تفصیلی و به روش های برنامه ریزی زمان  در قالب گانت چارت و یا CPM ضمیمه قرارداد میگردد