املاک کلنگی دارای واحد تجاری

املاک کلنگی دارای واحد تجاری(واگذارنده)

مالکین املاک کلنگی که دارای واحد تجاری میباشند جهت ساخت ، باید بصورت زیر عمل کنند:

1) حق  بهره برداری (سرقفلی ) واحد تجاری به غیر واگذار شده 

لازم به ذکر است  صاحب سرقفلی مکلف به همکاری به یکی از دو صورت زیر با مالک میباشد

– پس از نو سازی معادل آن واحد تجاری  ، پس از محاسبه مابه التفاوت متراژ قبل وبعد از ساخت و هزینه های ساخت و  محاسبه هزینه اجاره یک واحد تجاری مشابه برای مدتی که ملک درگیر ساخت می باشد به  صاحب سرقفلی برگردانده میشود

– باید نسبت به پرداخت کلیه حق وحقوق مستاجرین و خلع ید و خرید سرقفلی واحد تجاری به قیمت روز بصورت توافقی و یا از طریق مراجع قضایی اقدام نموده

– بهتر است اگر توافقی انجام میگردد در قرارداد منعکس گردد وپیوست گردد

2) مالکیت واحد تجاری بصورت (6 دانگ) به غیر واگذار شده 

مالک واحد تجاری همانند دیگر مالکین دارای حقوق مالکانه است که جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکین  نیاز به بررسی و کارشناسی  و دقیق دارد

و در قرارداد باید مشخصات او کاملا درج ومیزان سهم اونیز قید میگردد