الحاق داوری قرارداد مشارکت در ساخت

الحاق داوری قرارداد مشارکت در ساخت

بسمه تعالي

قرارداد الحاقي مورخ ……………….

 

پيرو قرارداد  …………. شماره …………مورخ ……….. تنظيمي فيمابين ………… و …………….. بين متعاملين توافق حاصل شد كه …………………………….. به شماره ثبت ………………… / آقای …………………..( داور/داوران منتخب از سوي آن كه مورد قبول طرفين است) بنشاني…………………………………………………….به عنوان داور مرضي الطرفين انتخاب شد

طرفین با علم اطلاع از آثار حقوقی موضوع داوری و قبول آن ، حل وفصل هر گونه اختلاف حقوقی و مالی فی مابین خود ( تحت هر شکل و عنوان اعم از گذشته ، حال و آینده) را به نامبرده واگذار نموده اند

كه در صورت حدوث اختلاف، هر يك از طرفين حق دارند حداكثر ظرف مدت 30 روز از زمان تخلف طرف ديگر نسبت به هريك از شرايط قرارداد، درخواست رسيدگي به اختلاف را کتبا به داور اعلام نمايد

تشخیص و تعیین میزان هر گونه بدهی ، خسارت ، ضررو زیان وارده از سوی هر یک ازطرفین تشخیص و تعیین میزان هر گونه بدهی ، خسارت ، ضررو زیان وارده از سوی هر یک ازطرفین و نحوه وصول آن از طرف مقابل به هر طریق ممکن و همچنین سایر موارد مربوطه تحت هر شکل و عنوان به عهده داور مرضی الطرفین می باشد

رأی داور موصوف  برای طرفین قطعی،لازم الاتباع و غیر قابل اعتراض تحت هر شکل و عنوان در کلیه مراجع قضایی ، شبه قضایی و غیره می باشدl

موکدا طرفین اعلام مینمایندملزم به اجرای کامل این توافق نامه طبق رأی داور مرضی الطرفین می باشند و راي صادره از  داور يا داوران منتخب آن براي طرفين لازم الاجراست

ابلاغ اوراق وكليه مراسلات داوري به طرفين با پست سفارشي / احضاریه به نشاني قراردادي، معتبر است؛و تشخیص صحت انجام آن با داور مرضی الطرفین می باشد

بديهي است عدم اعلام بموقع درخواست موضوع اين ماده در دفتر داوري، موجب اسقاط حق رجوع به داوري است مگر به تراضي كتبي مجدد طرفين در دفتر داوري.

اين قرارداد كه بمنظور تراضي در تعيين داور بمنظور حل اختلافات احتمالي منعقد شد جزء لاينفك قرارداد شماره …………… مورخ …………… ميباشد كه بين طرفين لازم الاجرا و طرفين ملزم به اجراي مفاد آن ميباشند.
توافق نامه فوق با سلامت عقل و رضایت کامل در …………. امضاء و به تأیید و امضاء طرفین می رسد

 

نام و نام خانوادگي و امضاء طرفين