نقشه هوائی مجتمع درمانگاهی کیانمهر

 

 

 

 

 

 

نقشه موقعیت هوائی محل پروژه
نقشه موقعیت هوائی محل پروژه

این ملک در حال حاضر در یک چهاردیواری با درب پارکینگ آماده ساخت و سرمایه گذاری می باشد.
موقعیت آن در مرکزیت منطقه ویژه اقتصادی پیام و شهرک های بزرگ اطراف قرار دارد که می تواند مرکز خدمات پزشکی آن منطقه شود.